futony-obchodni-podminky

VOP (všeobecné obch. podmínky) a GDPR

Všeobecné obchodní podmínky a GDPR (ochrana osobních údajů)I.Základní ustanovení GDPR

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Přírodní futony, s.r.o., IČ 07261250 se sídlem Slovinská 1041/6, Vršovice, 101 00 Praha 10 vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 297937 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Slovinská 1041/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
email: prirodni-futony@seznam.cz, info@prirodni-futony.cz
telefon: +420 725 325 991

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
· Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
· zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
· po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
· podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.1. Úvodní ustanovení - všeobecné obchodní podmínky

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydává Přírodní futony, s.r.o., IČ 07261250, se sídlem Slovinská 1041/6, Vršovice, 101 00 Praha 10 vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 297937, (dále jen "prodávající"), provozující internetový obchod www.prirodni-futony.cz . Výše uvedená adresa sídla je zároveň korespondenční adresou. Prodávající lze též kontaktovat na adrese prirodni-futony@seznam.cz, info@prirodni-futony.cz nebo na telefonním čísle +420725325991.
1.2. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající a jejích zákazníků (dále jen „kupující“), plynoucí z kupní smlouvy. Vztahy neupravené VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)  a zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992Sb.).
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva se uzavírá v českém nebo slovenském jazyku v těchto krocích:
a) objednávka kupujícího zaslaná elektronicky na adresu prodávající nebo prostřednictvím formuláře internetového obchodu, případně telefonicky
b) potvrzení objednávky ze strany prodávající elektronicky na adresu uvedenou v objednávce s uvedením celkové ceny zboží.
c) elektronickým odsouhlasením správnosti všech údajů shrnutých v potvrzení objednávky včetně ceny zboží a dopravy, které zašle kupující na adresu prodávající zpět, je kupní smlouva uzavřena.

2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
jméno, příjmení a adresu kupujícího včetně PSČ, 
jeho přesné kontaktní údaje (telefonní číslo a elektronickou adresu),
přesné místo dodání,
přesná specifikace objednaného zboží (u futonu všechny tři rozměry, typ futonu (požadované složení, včetně potahové látky), u tatami rozměry, u nábytku typ a rozměr, materiál, barva),
způsob platby (dobírka nebo platba předem).

2.3. V okamžiku, kdy prodávající obdrží odsouhlasení kupujícího, je objednávka závazná, je předána do výroby a nelze od ní odstoupit (§1837 písm. d) NOZ). Kupující tím zároveň stvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. 
2.4. Údaje o zboží a cenách jsou uvedeny na webových stránkách, rozměry udávající výšku jsou pouze orientační a týkají se výšky měřené od švu ke švu. 
2.5. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část na zboží, které se již nevyrábí nebo na zboží, u něhož došlo ke zvýšení ceny. V těchto případech prodávající bude kontaktovat kupujícího a dohodne s ním další postup.
2.6. Náklady na dopravu až do domu do všech míst v ČR jsou zahrnuty v ceně zboží. Cena za dopravu do SR a případně jiných zemí bude kupujícímu sdělena před uzavřením kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám.

3. Platební podmínky

3.1. Zboží je dodáváno buď na dobírku nebo po uhrazení platby předem. Kupující si po dohodě s prodávající může také zboží vyzvednout sám v místě výroby buď proti úhradě platby nebo po zaslání platby předem.
3.2. V případě platby předem poskytuje prodávající slevu z celkové částky k úhradě ve výši 2,5%. Platbu předem zašle kupující na základě zálohové faktury nejpozději do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající zajistí dodání zboží až do domu kupujícího prostřednictvím zasílatelské firmy, kterou zvolí prodávající, nebo osobním rozvozem. Doba dodání je 14 dní až 1 měsíc od uzavření kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
4.2. Kupující je povinen převzít závazně objednané zboží a uhradit dohodnutou cenu. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky, zejména neporušenost obalu. V případě, že je obal poškozen nebo je poškozena zásilka nebo část zásilky chybí (u zásilek sestávajících z více kusů), musí kupující vyznačit tuto skutečnost na dokladech dopravce zároveň se svým podpisem, kterým stvrzuje převzetí zásilky, a sepsat škodný protokol. Pokud tak neučiní, nelze dodatečně takové poškození reklamovat. 
4.3. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněna požadovat úhradu případných vzniklých vícenákladů a je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy. Kupující může odmítnout převzetí zásilky pouze v případě jejího viditelného poškození během přepravy.
4.4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a převzetí zboží. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy 

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ  právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno v uvedené lhůtě.  Tato lhůta se nevztahuje na zboží vyrobené na přání zákazníka v nestandardních rozměrech nebo složení. Tato lhůta je určena k tomu, aby se kupující mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. 
5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávající vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu do 14 dnů zpět předem dohodnutým způsobem odpovídající částku ceny zboží. 
5.3. Zboží musí být vráceno jako řádně zabalená pojištěná zásilka. Nesmí být zasláno na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty. 
5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, znečištěno nebo se známkami opotřebení, vzniká prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jí tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Při splnění uvedených podmínek se prodávající zavazuje zboží převzít zpět.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.
6.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávající za vady může upravit reklamační řád prodávající.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí směrnicí GDPR. Pro detail vizte prosím výše. 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran a jejich případné spory se řídí platnými zákony České republiky.
8.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 3. 10. 2015.
8.3. Přílohou č. 1 VOP je Reklamační řád a přílohou č. 2 je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
8.4. Prodávající obchoduje pouze na základě těchto VOP. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a prodávající s ní musí výslovně souhlasit.

Ve Střílkách, dne 3. 10. 2015

Příloha č. 1 k VOP:
Reklamační řád
I. Úvodní ustanovení
1. Práva zákazníka z vadného plnění musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající prohlašuje, že tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.
2. Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že se jedná o zboží, které si zákazník objednal, a že toto zboží je bez vad.  
3. Je-li zásilka zboží při přebírání od přepravce zjevně porušena nebo poškozena nebo nekompletní, musí zákazník při převzetí takové zásilky učinit písemně výhradu u přepravce a sepsat s ním protokol o škodě a umožnit tak uplatnění náhrady škody u něho. V případě poškození obalu je zákazník povinen na místě zkontrolovat, zda je poškozeno i zboží. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené přepravcem během přepravy.
4. V případě poškození zboží během přepravy je zákazník povinen o této skutečnosti informovat prodávající nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení zboží.
5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), za poškození způsobeného špatnou manipulací se zbožím, špatnou údržbou, nesprávným používáním v rozporu s návodem a informacemi o zboží a v případě poškození způsobeného vnějšími vlivy).  Na vady, u nichž se nejedná o rozpor s kupní smlouvou, se nevztahuje záruka.
6. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinna bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka opravou zboží nebo výměnou zboží nebo jeho části. Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo může odstoupit od smlouvy. 

II. Záruční podmínky
1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. 
2. Vadou se rozumí chyba funkčnosti zboží nebo jeho poškození, způsobené výrobcem. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu nebo v důsledku přirozených vlastností zboží (např. slehávání).
3. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.  V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. 

III.Postup při uplatnění reklamace
1. Zákazník může uplatnit reklamaci:
o e-mailem na adrese prirodni-futony@seznam.cz (doporučujeme jako nejefektivnější postup),
o Písemně na adrese sídla prodávající: Ing. Ludiše Burgrová, Zámecká 312, 768 04 Střílky.
2. Součástí uplatňované reklamace je podrobný popis vady zboží, případně fotodokumentace. 
3. Reklamace musí obsahovat jméno a adresu zákazníka, telefonní číslo, e-mail a návrh na řešení reklamace. 
4. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe fakturou a dokladem o zaplacení zboží. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží, že reklamované zboží zakoupil u prodávající a že je v reklamační lhůtě. 
5. Prodávající dohodne do tří pracovních dnů se zákazníkem datum a způsob vyřízení reklamace. 
6. Jakmile zákazník uplatní některé z práv vadného plnění, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávající jinak. 
7. Není-li uplatňovaná vada prodávající uznána jako oprávněná, je prodávající povinna v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníka informovat o důvodech zamítnutí reklamace. 
8. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu zpětné dopravy vráceného zboží v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. 
9. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást. 
10. Zákazník se může informovat o stavu reklamace: 
o e-mailem na adrese prirodni-futony@seznam.cz,
o telefonicky na čísle +420 725 325 991.
11. Případné spory mezi smluvními stranami řeší obecné soudy České republiky.

IV. Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávající. 

Příloha č. 2 k VOP:
VZOR ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Přírodní futony, s.r.o.
IČ:07261250
Slovinská 1041/6
Vršovice, 101 00 Praha 10

Místo, datum
Věc:
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………….. jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu  www.prirodni-futony.cz  s Vámi uzavřel(a)  kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo ……………. (specifikace zboží). Zboží jsem převzal(a) dne ……………..
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. prostředku komunikace na dálku,  rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tímto oznamuji, že od výše uvedené smlouvy odstupuji.
Zboží Vám zasílám zpět a zároveň žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. …………… nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

……………………………..
                                                                                  jméno, příjmení, adresa, telefon, email